Green Line - Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłow do powietrza

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, eksploatacji instalacji (zespołu urządzeń powodujących emisję np. emisję zanieczyszczeń do powietrza, emisję ścieków, emisję odpadów) wymaga uzyskania pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane. Szczególnym a zarazem najbardziej popularnym rodzajem pozwolenia jest pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza atmosferycznego. Pozwolenia powyższe związane są, jak sama nazwa podaje, z instalacjami powodującymi emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Rodzaje instalacji, które nie podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza atmosferycznego, wyszczególnione są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia Dz.U. 130 po 881. Link do dokumentu: tutaj
W załączniku do powyższego dokumentu wyszczególnione są rodzaje instalacji, dla których nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza atmosferycznego. Tym samym, dla instalacji niewymienionych w powyższym dokumencie, obowiązek taki jest obligatoryjny.
Wniosek o wydanie przedmiotowego pozwolenia, przygotowuje się zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 Art. 184. Link do dokumentu: tutaj
Opłaty skarbowe związane z wydaniem pozwolenia, przedstawiono poniżej:

  1. 506 zł – od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez mikroprzedsiębiorcę oraz małych i średnich przedsiębiorców,
  2. 2011 zł – od pozwolenia w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225, poz. 1635, ze zm./.
Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy przy przygotowaniu wniosku lub weryfikacji pod kątem obowiązku posiadania pozwolenia, skontaktujcie się z nami. Oferujemy wstępną, bezpłatną  konsultację, kolejno przygotowanie profesjonalnego wniosku spełniającego wymagania Ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz pomoc i uczestnictwo w procedurze uzyskiwania pozwolenia w Urzędzie.