Green Line - Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszą przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki. Opłaty wnoszą również jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne, które korzystają ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za:

  1. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  2. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  3. pobór wód,
  4. składowanie odpadów.

Zgodnie z Art. 284 Prawa Ochrony Środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami)podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.
Naliczanie opłat odbywa się według stawek za dany rok określonych w stosownych rozporządzeniach Rady Ministrów.
Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat należy złożyć do:

  • Urzędu Marszałkowskiego
  • Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Termin wnoszenia opłaty oraz przedstawiania zestawienia upływa:

  • za I półrocze danego roku - 31 lipca danego roku,
  • za II półrocze danego roku - 31 stycznia kolejnego roku.

Na postawie Art. 289.Prawa Ochrony Środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1, których półroczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 400 zł.

W przypadku braku wymaganego pozwolenia podmiot korzystający ze środowiska
ponosi opłaty podwyższone o 500% za:

  1. wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów;
  2. pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.