Green Line - Zakres działalności||oferta

Gospodarka odpadami

Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Zgodnie z Art. 17 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U. 2001 nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) Wytwórca odpadów jest obowiązany do: uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie. Wytwórca odpadów, który prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, a także przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych, jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami.


 Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, dołączany do wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, powinien zawierać:

 1. wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą powodować odpady niebezpieczne, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;
 2. określenie ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
 3. informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 4. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych;
 5. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów niebezpiecznych. We wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwórca odpadów określa czas prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem odpadów.

Decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami

Zgodnie z Art. 21a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U. 2001 nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami, do którego dołącza sięten program, wytwórca odpadów jest obowiązany przedłożyć właściwemu organowi na 30 dni przed dniem rozpoczęcia działalności powodującej wytwarzanie odpadów lub dniem zmiany tej działalności wpływającej na rodzaj, ilość wytwarzanych odpadów lub sposób gospodarowania nimi.

Zgodnie z Art. 21b cytowanej powyżej ustawy Program gospodarki odpadami powinien zawierać:

 1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą powodować odpady, organ właściwy może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;
 2. informacje wskazujące na sposoby zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu odpadów na środowisko;
 3. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 4. wskazanie rodzaju magazynowanych odpadów oraz sposobu ich magazynowania;
 5. oznaczenie obszaru prowadzonej działalności. We wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami wytwórca odpadów określa czas prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem odpadów.

Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami

Zgodnie z Art. 17 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U. 2001 nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) wytwórca odpadów jest obowiązany do przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne. Informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami przedkłada się właściwemu organowi w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów lub dniem zmiany tej działalności wpływającej na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub sposobów gospodarowania nimi. Informację przedkłada się w czterech egzemplarzach. Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami powinna zawierać:

 1. 1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń,  jakie te odpady mogą powodować, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;
 2. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
 3. informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 4. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 5. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów. Do rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia informacji, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Zgodnie z Art. 184 Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) pozwolenie wydaje się, z zastrzeżeniem art. 189 i 191a, na wniosek prowadzącegoinstalację.

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 3. informację o tytule prawnym do instalacji;
 4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 5. ocenę stanu technicznego instalacji;
 6. informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 7. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 8. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
 11. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
 12. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie.

Dodatkowo zgodnie z Art. 18 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U. 2001 nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) Pozwolenie na wytwarzanie odpadów powinno spełniać wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska oraz dodatkowo określać:

 1. ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku;
 2. sposób dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 3. miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów.

Zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów

Zgodnie z Art. 26 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U. 2001 nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) posiadacz odpadów, który prowadzi odzysk lub unieszkodliwianie odpadówobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, z zastrzeżeniem art. 31 ust. 1, art. 33 ust. 2, 4 i 4a oraz art. 43 ust. 5. Zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów jest wydawane, w drodze decyzji, przez właściwy organ na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Powołując się na Art. 27Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U. 2001 nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów, wydaje sięna wniosek, który powinien zawierać:

 1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do odzysku lub unieszkodliwiania; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska,  właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;
 2. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu w okresie roku;
 3. oznaczenie miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
 4. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów, a w przypadku działań polegających na przetwarzaniu odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych – wskazanie sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
 5. szczegółowy opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym wskazanie procesu odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z załącznikami 5 lub 6 do ustawy oraz opis procesu technologicznego;
 6. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 7. przewidywany okres wykonywania odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

W zezwoleniu na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów określa się:

 1. rodzaj i ilość odpadów przewidywanych do odzysku lub unieszkodliwiania w okresie roku;
 2. miejsce i dopuszczone metody odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, ze wskazaniem procesu odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z załącznikami 5 lub 6 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego;
 3. dodatkowe warunki prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,  jeżeli wymaga tego specyfika odpadów, w szczególności niebezpiecznych,  lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia, zdrowia ludzi lub ochrony środowiska;
 4. miejsce i sposób magazynowania odpadów, a w przypadku działań polegających na przetwarzaniu odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych – wskazanie sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
 5. czas obowiązywania zezwolenia, który w przypadku działań polegających na przetwarzaniu odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych, nie może być dłuższy niż 5 lat.

Zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych wydaje się po kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska funkcjonowania instalacji i urządzeń służących do unieszkodliwiania odpadów, a w przypadku działań polegających na przetwarzaniu odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych – po przeprowadzeniu, w pierwszym miejscu eksploatacji danego urządzenia, kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.


Zezwolenie za zbieranie oraz transport odpadów

Zgodnie z Art. 28 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U. 2001 nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami)Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów wydaje się w drodze decyzji nawniosek, który powinien odpowiednio zawierać:

 1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania lub transportu; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;
 2. oznaczenie obszaru prowadzenia działalności – w przypadku transportu odpadów lub miejsca prowadzenia działalności – w przypadku zbierania odpadów;
 3. w przypadku zbierania odpadów wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów, a także opis sposobu dalszego zagospodarowania odpadów;
 4. wskazanie sposobu i środków transportu odpadów;
 5. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów;
 6. przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

W zezwoleniu na zbieranie lub transport odpadów, określa się odpowiednio:

 1. rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania lub transportu;
 2. oznaczenie obszaru prowadzenia działalności – w przypadku transportu odpadów lub miejsca prowadzenia działalności – w przypadku zbierania odpadów;
 3. w przypadku zbierania odpadów miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów, a także opis sposobu dalszego zagospodarowania odpadów;
 4. sposób i środki transportu odpadów;
 5. dodatkowe warunki zbierania lub transportu odpadów, jeżeli wymaga tego specyfika odpadów, w szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia, zdrowia ludzi lub ochrony środowiska;
 6. czas obowiązywania zezwolenia. Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów jest wydawane w drodze decyzji, przez właściwy organ na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy przy przygotowaniu wniosku lub weryfikacji pod kątem obowiązku posiadania pozwolenia lub innych stosownych dokumentów skontaktujcie się z nami.

Oferujemy wstępną, bezpłatną konsultację, następnie przygotowanie profesjonalnego wniosku spełniającego wymagania Ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz Ustawy o odpadach, oraz pomoc i uczestnictwo w procedurze uzyskiwania stosownej decyzji w Urzędzie.

Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszą przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki. Opłaty wnoszą również jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne, które korzystają ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za:

 1. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 2. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 3. pobór wód,
 4. składowanie odpadów.

Zgodnie z Art. 284 Prawa Ochrony Środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami)podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.
Naliczanie opłat odbywa się według stawek za dany rok określonych w stosownych rozporządzeniach Rady Ministrów.
Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat należy złożyć do:

 • Urzędu Marszałkowskiego
 • Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Termin wnoszenia opłaty oraz przedstawiania zestawienia upływa:

 • za I półrocze danego roku - 31 lipca danego roku,
 • za II półrocze danego roku - 31 stycznia kolejnego roku.

Na postawie Art. 289.Prawa Ochrony Środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1, których półroczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 400 zł.

W przypadku braku wymaganego pozwolenia podmiot korzystający ze środowiska
ponosi opłaty podwyższone o 500% za:

 1. wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów;
 2. pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem, który załącza się do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dokument ten zawiera podstawowe informacje o planowanym do realizacji przedsięwzięciu. Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia...

Czytaj więcej: Karta informacyjna przedsięwzięcia

Pozwolenia wodnoprawne

Zgodnie z art. 122 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami) pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

 1. szczególne korzystanie z wód;
 2. regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;
 3. wykonanie urządzeń wodnych;
 4. rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;
 5. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 6. piętrzenie wody podziemnej;
 7. gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;
 8. odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych;
 9. wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
 10. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1.

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na:

 1. gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów,
 2. wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót,
 3. wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie
  – na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, jeżeli wydano decyzje, o których mowa w art. 40 ust. 3 i art. 88l ust. 2.

Operat wodnoprawny sporządza się w formie opisowej i graficznej dodatkowo sporządza się go również na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego.
Część opisowa operatu zawiera:

 1. oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu;
 2. wyszczególnienie:
  a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,
  b) rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
  c) stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli,
  d) obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich;
 3. opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania;
 4. charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym;
 5. charakterystykę odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym;
 6. ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunków korzystania z wód regionu wodnego;
 7. określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych;
 8. planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach;
 9. informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Część graficzna operatu zawiera:  

 1. plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu;
 2. zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń;
 3. schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych;
 4. schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

Operat, na którego podstawie wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód, oprócz odpowiednich danych, o których mowa w ust. 2 i 3, zawiera:

 1. określenie w m3 wielkości maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego poboru wody;
 2. opis techniczny urządzeń służących do poboru wody;
 3. określenie rodzajów urządzeń służących do rejestracji oraz pomiaru poboru wody;
 4. określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody.

Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, oprócz odpowiednich danych, o których mowa w ust. 2 i 3, zawiera:

 1. schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
  1c) określenie w m3 wielkości zrzutu ścieków maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego;
  1d) określenie stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji zanie-czyszczeń w ściekach lub – w przypadku ścieków przemysłowych – do-puszczalnych ilości zanieczyszczeń, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania;
  1e) wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane;
 2. opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz od-prowadzania ścieków;
 3. określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz od-prowadzanych ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków;
 4. opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków;
 5. opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków;
 6. informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych.

Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków, oprócz odpowiednich danych, o których mowa w ust. 2 i 3, zawiera określenie:

 1. ilości, składu i rodzaju ścieków;
 2. jednostkowych dawek ścieków i okresów ich stosowania;
 3. powierzchni i charakterystyki gruntów przeznaczonych do rolniczego wykorzystania ścieków.

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy przy przygotowaniu wniosku lub weryfikacji pod kątem obowiązku posiadania pozwolenia, skontaktujcie się z nami.

Oferujemy wstępną, bezpłatną konsultację, następnie przygotowanie profesjonalnego wniosku spełniającego wymagania Ustaw Prawo Ochrony Środowiska i Prawo wodne, oraz pomoc i uczestnictwo w procedurze uzyskiwania pozwolenia w Urzędzie.