Green Line - Pozwolenia zintegrowane

Pozwolenia zintegrowane

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska, wprowadziła obowiązek posiadania tzw. Pozwoleń zintegrowanych, w których wyszczególnione są wszystkie rodzaje emisji i ich wartości do wszystkich komponentów środowiska (powietrze, odpady, ścieki, hałas, pole elektromagnetyczne). Pozwolenia zintegrowane to szczególne rodzaje pozwoleń, które są wymagane dla określonej grupy zakładów i gałęzi przemysłu a wyszczególnionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości Dz. U. 122 poz. 1055. Link do rozporządzenia: tutaj

Instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego to tzw. instalacje IPPC według Dyrektywy 96/61/WE (Integrated Pollution Prevention and Control). Instalacje te posiadają określone standardy techniczno – technologiczno – emisyjne opublikowane i kodyfikowane według wytycznych BAT (ang. Best Available Techniques), tzw. Najlepszych Dostępnych Technik.

W celu uzyskania pozwolenia zintegrowanego należy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego wraz z załącznikami oraz uiścić opłatę rejestracyjną obliczaną według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 roku w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych Dz. U. 190 poz. 1591. Link do rozporządzenia tutaj

Wniosek o wydanie przedmiotowego pozwolenia, przygotowuje się zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 Art. 184. Link do dokumentu: tutaj

Opłaty skarbowe związane z wydaniem pozwolenia, przedstawiono poniżej:

  1. 506 zł – od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez mikroprzedsiębiorcę oraz małych i średnich przedsiębiorców,
  2. 2011 zł – od pozwolenia w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225, poz. 1635, ze zm./.

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy przy przygotowaniu wniosku lub weryfikacji pod kątem obowiązku posiadania pozwolenia, skontaktujcie się z nami. Oferujemy wstępną, bezpłatną  konsultację, kolejno przygotowanie profesjonalnego wniosku spełniającego wymagania Ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz pomoc i uczestnictwo w procedurze uzyskiwania pozwolenia w Urzędzie.