Green Line - Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem, który załącza się do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dokument ten zawiera podstawowe informacje o planowanym do realizacji przedsięwzięciu. Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia stosowny organ administracyjny wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia lub też nakazuje przeprowadzić ocena oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z ustawą USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi  zm.) karta informacyjna powinna zawierać następujące informacje dotyczące:

  1. rodzaju, skali i usytuowania przedsięwzięcia,
  2. powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
  3. rodzaju technologii,
  4. ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  5. przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
  6. rozwiązaniach chroniących środowisko,
  7. rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
  8. możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
  9. obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
  10. wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej;