Green Line - Pozwolenia wodnoprawne

Pozwolenia wodnoprawne

Zgodnie z art. 122 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami) pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

 1. szczególne korzystanie z wód;
 2. regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;
 3. wykonanie urządzeń wodnych;
 4. rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;
 5. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 6. piętrzenie wody podziemnej;
 7. gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;
 8. odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych;
 9. wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
 10. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1.

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na:

 1. gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów,
 2. wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót,
 3. wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie
  – na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, jeżeli wydano decyzje, o których mowa w art. 40 ust. 3 i art. 88l ust. 2.

Operat wodnoprawny sporządza się w formie opisowej i graficznej dodatkowo sporządza się go również na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego.
Część opisowa operatu zawiera:

 1. oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu;
 2. wyszczególnienie:
  a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,
  b) rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
  c) stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli,
  d) obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich;
 3. opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania;
 4. charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym;
 5. charakterystykę odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym;
 6. ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunków korzystania z wód regionu wodnego;
 7. określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych;
 8. planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach;
 9. informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.