Green Line - Pozwolenia wodnoprawne

Pozwolenia wodnoprawne

Zgodnie z art. 122 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami) pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

 1. szczególne korzystanie z wód;
 2. regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;
 3. wykonanie urządzeń wodnych;
 4. rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;
 5. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 6. piętrzenie wody podziemnej;
 7. gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;
 8. odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych;
 9. wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
 10. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1.

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na:

 1. gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów,
 2. wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót,
 3. wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie
  – na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, jeżeli wydano decyzje, o których mowa w art. 40 ust. 3 i art. 88l ust. 2.

Operat wodnoprawny sporządza się w formie opisowej i graficznej dodatkowo sporządza się go również na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego.
Część opisowa operatu zawiera:

 1. oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu;
 2. wyszczególnienie:
  a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,
  b) rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
  c) stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli,
  d) obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich;
 3. opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania;
 4. charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym;
 5. charakterystykę odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym;
 6. ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunków korzystania z wód regionu wodnego;
 7. określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych;
 8. planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach;
 9. informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Część graficzna operatu zawiera:  

 1. plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu;
 2. zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń;
 3. schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych;
 4. schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

Operat, na którego podstawie wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód, oprócz odpowiednich danych, o których mowa w ust. 2 i 3, zawiera:

 1. określenie w m3 wielkości maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego poboru wody;
 2. opis techniczny urządzeń służących do poboru wody;
 3. określenie rodzajów urządzeń służących do rejestracji oraz pomiaru poboru wody;
 4. określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody.

Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, oprócz odpowiednich danych, o których mowa w ust. 2 i 3, zawiera:

 1. schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
  1c) określenie w m3 wielkości zrzutu ścieków maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego;
  1d) określenie stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji zanie-czyszczeń w ściekach lub – w przypadku ścieków przemysłowych – do-puszczalnych ilości zanieczyszczeń, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania;
  1e) wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane;
 2. opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz od-prowadzania ścieków;
 3. określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz od-prowadzanych ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków;
 4. opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków;
 5. opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków;
 6. informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych.

Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków, oprócz odpowiednich danych, o których mowa w ust. 2 i 3, zawiera określenie:

 1. ilości, składu i rodzaju ścieków;
 2. jednostkowych dawek ścieków i okresów ich stosowania;
 3. powierzchni i charakterystyki gruntów przeznaczonych do rolniczego wykorzystania ścieków.

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy przy przygotowaniu wniosku lub weryfikacji pod kątem obowiązku posiadania pozwolenia, skontaktujcie się z nami.

Oferujemy wstępną, bezpłatną konsultację, następnie przygotowanie profesjonalnego wniosku spełniającego wymagania Ustaw Prawo Ochrony Środowiska i Prawo wodne, oraz pomoc i uczestnictwo w procedurze uzyskiwania pozwolenia w Urzędzie.