Część graficzna operatu - Strona 2

Pozwolenia wodnoprawne - Część graficzna operatu

Część graficzna operatu zawiera:  

 1. plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu;
 2. zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń;
 3. schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych;
 4. schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

Operat, na którego podstawie wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód, oprócz odpowiednich danych, o których mowa w ust. 2 i 3, zawiera:

 1. określenie w m3 wielkości maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego poboru wody;
 2. opis techniczny urządzeń służących do poboru wody;
 3. określenie rodzajów urządzeń służących do rejestracji oraz pomiaru poboru wody;
 4. określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody.

Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, oprócz odpowiednich danych, o których mowa w ust. 2 i 3, zawiera:

 1. schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
  1c) określenie w m3 wielkości zrzutu ścieków maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego;
  1d) określenie stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji zanie-czyszczeń w ściekach lub – w przypadku ścieków przemysłowych – do-puszczalnych ilości zanieczyszczeń, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania;
  1e) wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane;
 2. opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz od-prowadzania ścieków;
 3. określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz od-prowadzanych ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków;
 4. opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków;
 5. opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków;
 6. informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych.

Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków, oprócz odpowiednich danych, o których mowa w ust. 2 i 3, zawiera określenie:

 1. ilości, składu i rodzaju ścieków;
 2. jednostkowych dawek ścieków i okresów ich stosowania;
 3. powierzchni i charakterystyki gruntów przeznaczonych do rolniczego wykorzystania ścieków.