Green Line - Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Zgodnie z Art. 17 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U. 2001 nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) Wytwórca odpadów jest obowiązany do: uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie. Wytwórca odpadów, który prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, a także przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych, jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami.


 Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, dołączany do wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, powinien zawierać:

 1. wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą powodować odpady niebezpieczne, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;
 2. określenie ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
 3. informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 4. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych;
 5. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów niebezpiecznych. We wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwórca odpadów określa czas prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem odpadów.

Decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami

Zgodnie z Art. 21a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U. 2001 nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami, do którego dołącza sięten program, wytwórca odpadów jest obowiązany przedłożyć właściwemu organowi na 30 dni przed dniem rozpoczęcia działalności powodującej wytwarzanie odpadów lub dniem zmiany tej działalności wpływającej na rodzaj, ilość wytwarzanych odpadów lub sposób gospodarowania nimi.

Zgodnie z Art. 21b cytowanej powyżej ustawy Program gospodarki odpadami powinien zawierać:

 1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą powodować odpady, organ właściwy może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;
 2. informacje wskazujące na sposoby zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu odpadów na środowisko;
 3. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 4. wskazanie rodzaju magazynowanych odpadów oraz sposobu ich magazynowania;
 5. oznaczenie obszaru prowadzonej działalności. We wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami wytwórca odpadów określa czas prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem odpadów.

Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami

Zgodnie z Art. 17 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U. 2001 nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) wytwórca odpadów jest obowiązany do przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne. Informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami przedkłada się właściwemu organowi w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów lub dniem zmiany tej działalności wpływającej na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub sposobów gospodarowania nimi. Informację przedkłada się w czterech egzemplarzach. Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami powinna zawierać:

 1. 1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń,  jakie te odpady mogą powodować, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;
 2. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
 3. informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 4. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 5. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów. Do rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia informacji, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Zgodnie z Art. 184 Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) pozwolenie wydaje się, z zastrzeżeniem art. 189 i 191a, na wniosek prowadzącegoinstalację.

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 3. informację o tytule prawnym do instalacji;
 4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 5. ocenę stanu technicznego instalacji;
 6. informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 7. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 8. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
 11. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
 12. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie.

Dodatkowo zgodnie z Art. 18 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U. 2001 nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) Pozwolenie na wytwarzanie odpadów powinno spełniać wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska oraz dodatkowo określać:

 1. ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku;
 2. sposób dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 3. miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów.

Zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów

Zgodnie z Art. 26 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U. 2001 nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) posiadacz odpadów, który prowadzi odzysk lub unieszkodliwianie odpadówobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, z zastrzeżeniem art. 31 ust. 1, art. 33 ust. 2, 4 i 4a oraz art. 43 ust. 5. Zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów jest wydawane, w drodze decyzji, przez właściwy organ na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Powołując się na Art. 27Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U. 2001 nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów, wydaje sięna wniosek, który powinien zawierać:

 1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do odzysku lub unieszkodliwiania; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska,  właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;
 2. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu w okresie roku;
 3. oznaczenie miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
 4. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów, a w przypadku działań polegających na przetwarzaniu odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych – wskazanie sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
 5. szczegółowy opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym wskazanie procesu odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z załącznikami 5 lub 6 do ustawy oraz opis procesu technologicznego;
 6. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 7. przewidywany okres wykonywania odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

W zezwoleniu na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów określa się:

 1. rodzaj i ilość odpadów przewidywanych do odzysku lub unieszkodliwiania w okresie roku;
 2. miejsce i dopuszczone metody odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, ze wskazaniem procesu odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z załącznikami 5 lub 6 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego;
 3. dodatkowe warunki prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,  jeżeli wymaga tego specyfika odpadów, w szczególności niebezpiecznych,  lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia, zdrowia ludzi lub ochrony środowiska;
 4. miejsce i sposób magazynowania odpadów, a w przypadku działań polegających na przetwarzaniu odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych – wskazanie sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
 5. czas obowiązywania zezwolenia, który w przypadku działań polegających na przetwarzaniu odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych, nie może być dłuższy niż 5 lat.

Zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych wydaje się po kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska funkcjonowania instalacji i urządzeń służących do unieszkodliwiania odpadów, a w przypadku działań polegających na przetwarzaniu odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych – po przeprowadzeniu, w pierwszym miejscu eksploatacji danego urządzenia, kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.


Zezwolenie za zbieranie oraz transport odpadów

Zgodnie z Art. 28 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U. 2001 nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami)Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów wydaje się w drodze decyzji nawniosek, który powinien odpowiednio zawierać:

 1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania lub transportu; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;
 2. oznaczenie obszaru prowadzenia działalności – w przypadku transportu odpadów lub miejsca prowadzenia działalności – w przypadku zbierania odpadów;
 3. w przypadku zbierania odpadów wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów, a także opis sposobu dalszego zagospodarowania odpadów;
 4. wskazanie sposobu i środków transportu odpadów;
 5. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów;
 6. przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

W zezwoleniu na zbieranie lub transport odpadów, określa się odpowiednio:

 1. rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania lub transportu;
 2. oznaczenie obszaru prowadzenia działalności – w przypadku transportu odpadów lub miejsca prowadzenia działalności – w przypadku zbierania odpadów;
 3. w przypadku zbierania odpadów miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów, a także opis sposobu dalszego zagospodarowania odpadów;
 4. sposób i środki transportu odpadów;
 5. dodatkowe warunki zbierania lub transportu odpadów, jeżeli wymaga tego specyfika odpadów, w szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia, zdrowia ludzi lub ochrony środowiska;
 6. czas obowiązywania zezwolenia. Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów jest wydawane w drodze decyzji, przez właściwy organ na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy przy przygotowaniu wniosku lub weryfikacji pod kątem obowiązku posiadania pozwolenia lub innych stosownych dokumentów skontaktujcie się z nami.

Oferujemy wstępną, bezpłatną konsultację, następnie przygotowanie profesjonalnego wniosku spełniającego wymagania Ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz Ustawy o odpadach, oraz pomoc i uczestnictwo w procedurze uzyskiwania stosownej decyzji w Urzędzie.