Zezwolenie za zbieranie oraz transport odpadów - Strona 7

Gospodarka odpadami - Zezwolenie za zbieranie oraz transport odpadów

Zezwolenie za zbieranie oraz transport odpadów

Zgodnie z Art. 28 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U. 2001 nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami)Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów wydaje się w drodze decyzji nawniosek, który powinien odpowiednio zawierać:

 1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania lub transportu; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;
 2. oznaczenie obszaru prowadzenia działalności – w przypadku transportu odpadów lub miejsca prowadzenia działalności – w przypadku zbierania odpadów;
 3. w przypadku zbierania odpadów wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów, a także opis sposobu dalszego zagospodarowania odpadów;
 4. wskazanie sposobu i środków transportu odpadów;
 5. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów;
 6. przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

W zezwoleniu na zbieranie lub transport odpadów, określa się odpowiednio:

 1. rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania lub transportu;
 2. oznaczenie obszaru prowadzenia działalności – w przypadku transportu odpadów lub miejsca prowadzenia działalności – w przypadku zbierania odpadów;
 3. w przypadku zbierania odpadów miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów, a także opis sposobu dalszego zagospodarowania odpadów;
 4. sposób i środki transportu odpadów;
 5. dodatkowe warunki zbierania lub transportu odpadów, jeżeli wymaga tego specyfika odpadów, w szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia, zdrowia ludzi lub ochrony środowiska;
 6. czas obowiązywania zezwolenia. Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów jest wydawane w drodze decyzji, przez właściwy organ na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.