Pozwolenia na wytwarzanie odpadów - Strona 5

Gospodarka odpadami - Pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Zgodnie z Art. 184 Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) pozwolenie wydaje się, z zastrzeżeniem art. 189 i 191a, na wniosek prowadzącegoinstalację.

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 3. informację o tytule prawnym do instalacji;
 4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 5. ocenę stanu technicznego instalacji;
 6. informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 7. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 8. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
 11. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
 12. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie.

Dodatkowo zgodnie z Art. 18 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U. 2001 nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) Pozwolenie na wytwarzanie odpadów powinno spełniać wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska oraz dodatkowo określać:

 1. ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku;
 2. sposób dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 3. miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów.