Decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami - Strona 3

Gospodarka odpadami - Decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami

Decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami

Zgodnie z Art. 21a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U. 2001 nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami, do którego dołącza sięten program, wytwórca odpadów jest obowiązany przedłożyć właściwemu organowi na 30 dni przed dniem rozpoczęcia działalności powodującej wytwarzanie odpadów lub dniem zmiany tej działalności wpływającej na rodzaj, ilość wytwarzanych odpadów lub sposób gospodarowania nimi.

Zgodnie z Art. 21b cytowanej powyżej ustawy Program gospodarki odpadami powinien zawierać:

  1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą powodować odpady, organ właściwy może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;
  2. informacje wskazujące na sposoby zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu odpadów na środowisko;
  3. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
  4. wskazanie rodzaju magazynowanych odpadów oraz sposobu ich magazynowania;
  5. oznaczenie obszaru prowadzonej działalności. We wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami wytwórca odpadów określa czas prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem odpadów.